شکل گیری هویت در نوجوانی، با مفهوم جستجوی قالبها برای دستیابی به معنای خود و زندگی گره خورده است. هویـت در نسـلهای گذشـته بر اساس الگوبرداری از منابف هویت ساز سنتی شـکل می گرفـت و افـراد، بحرانهای کمی را تجربه می کردنـد؛ «امـا امـروزه جهانی شـدن بـه عنوان فرآیندی پویا، با نفوذ به مرزهای فرهنگی منجـر بـه هجـوم ایـدئولوژی و ارزشهای غربی در سراسر جهان شده است تا با گسترش همگون سـازی فرهنگی، آسیب های جبران ناشدنی بر فرهنگ ها وارد کند.»
از موضوعات مهـم منجـر بـه نگرانـی جامعـه و بسـیاری از خانواده هـا، دسترسی آسان به تولیدات ماهواره ای کشورهای مختلف از طریق اینترنت است؛ از اینرو برخی نوجوانان به سبب انفعال در برابر القائـات مـاهواره، دچار تزلزل و بحران هویت شده اند.
بنابراین طرح پژوهشهای روشنگرانه درباره چگونگی عملکرد مـاهواره برای ایجاد بحران در هویـت دینـی، فـردی و اجتمـاعی نوجوانـان جزء ضروری ترین مباحث است 

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17577

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب