ابن سینا و دگردیسی در فلسفه سیاسی

ابن سینا در عرصه متافیزیک، فلسفه طبیعی، منطق و علم طب درخشش خیره کننده‌ای داشته است؛ کاوش‌ها و ژرف‌نگری‌های‌اش در پردازش مطالب و خلق مفاهیم