حوزه علمیه نجف(1)

حوزه علمیه نجف اشرف با پیشینه ای بیش از هزار سال، قرن هاست که ماوا و کانون اجتمعا عالمان و فقهای شیعه امامیه بوده است.