فرایند عملیات استشــهادی در عرصه فقه و سیاست دفاعی یکی از مؤلفه های چالشی بوده و با توجه به ویژگیهای این نوع عملیات که عمدتا در راســتای دفاع از کیان اســلام و کنترل دشمن رخ می دهد، از اقدامات دفاعی محسوب میشود، با اینحال، برخی مقوله عملیات استشهادی را غیر مشروع دانسته و با انتحار یکسان می دانند. پژوهش حاضر درصدد تبیین مستندات فقهی این نوع عملیات در چارچوب فقه سیاسی است. (مسئله)؛ روش مقاله توصیفی و تحلیلی است. (روش)؛ براساس یافته های این مقاله، عملیات استشهادی به مثابه مقاومت قهرمانانه، از یکسو از پشــتوانه عام برخوردار است، مانند: حفظ نظام اسلامی و دفاع از کشور در برابر تهاجمات، و از ســوی دیگر مســتندات خاصی از آیات و روایات دارد که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفــت، همچنین با تأ کید بر دیــدگاه فقیهان عناوین اهم، مهم و اضطــرار و ضرورت به عنوان پشتوانه استشــهاد، تبیین شده است، توجه به این مســئله در عرصه امور دفاعی و فعالیتهای جبهه مقاومت در فلسطین و رزمندگان اسام در سایر کشورهای اسامی، با افتراض انطباق آن با قواعد شریعت و ضوابط شرعی، راهگشا خواهد بود. (یافتهها)

واژگان کلیدی: فقه سیاسی، عملیات استشهادی، مقاومت، انتحار، کیان اسام، دفاع

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=9437

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب