دین و اندیشه

حضرت خدیجه

حضرت خدیجه از چشم پیامبر (ص)

چکیده: ام‌المؤمنین خدیجه بنت خویلد، نخستین، همسر آخرین پیغامبر الهی است. خدیجه و پیامبر زندگی‌ای را آغاز کردند که چندان شباهتی به زندگی دیگران نداشت.

هم پذیری و مدارا در سیره اجتماعی نبوی

چکیده ادیان غالباً به لحاظ نظری مدعی انحصار حقانیت، هدایت و نجات در خود می‌باشند. دین اسلام نیز به‌عنوان دین جهانی و جاودانی، ناسخ ادیان

ابن سینا و دگردیسی در فلسفه سیاسی

ابن سینا در عرصه متافیزیک، فلسفه طبیعی، منطق و علم طب درخشش خیره کننده‌ای داشته است؛ کاوش‌ها و ژرف‌نگری‌های‌اش در پردازش مطالب و خلق مفاهیم