دیدگاه‌های اقتصادی امام صادق (ع) (1)

مقدمه موضوع معیشت و شوونات انسانی مربوط به مساله انتخاب در عرصه مادی، از دیرباز در کانون توجه، نیاز و معرفت پردازی بشر بوده است.