فلسفه و عرفان

ابن سینا و دگردیسی در فلسفه سیاسی

ابن سینا در عرصه متافیزیک، فلسفه طبیعی، منطق و علم طب درخشش خیره کننده‌ای داشته است؛ کاوش‌ها و ژرف‌نگری‌های‌اش در پردازش مطالب و خلق مفاهیم

دعا به مثابه منطق گفتگو با وجود

مقدمه تفکر فلسفی همواره خود را با پرسش وجود و سخن گفتن از وجود ممتاز نموده است. موضوع تفکر فلسفی موجود بماهو موجود یا وجود