مصاحبه

محمد اکبری

اندیشه های امام خمینی در افغانستان

اندیشه  و رویکرد امام خمینی  سراسر جهان از جمله دنیای اسلام را تحت تاثیر خود قرار داده است و افغانستان از اولین کشورهایی بود که

مجاهد افغانی

«مذهب من حنفی، رهبر من خمینی»

دکتر عبدالقادر کمالی سرپلی نویسنده و پژوهشگر اهل افغانستان معتقد است که انقلاب اسلامی ایران تاثیر بسیاری بر مردم افغانستان، چه شیعه و چه سنی،