معرفی پایان نامه

بررسی تاریخنگاری عبدالحی حبیبی

با توجه به ماهیت هویت بخشی فرهنگی سیاسی تاریخ، تاریخنگاری در افغانستان اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است. به دلیل صبغه دولتی داشتن تاریخنگاری در