کتاب ترجمه اصول فقه مرحوم مظفر

دانلود کتاب تلخیص اصول فقه مظفر

علم اصول علمی است که از قواعد و ضوابطی بحث می کند که نتیجه آنها در مسیر استنباط حکم شرعی قرار می گیرد مثلا نماز