در محل کار و اطرافم افراد زیادی هستند که هیچ اعتقادی به هیچ چیزی ندارند، بلکه فحاشی هم می کنند هم به ما و هم به مقدسات، خیلی آزار دهنده است. چه واکنشی باید داشته باشیم؟

در چنین مواردی اگر زمینه گفتمان وجود ندارد، یعنی گوش شنوایی برای شنیدن حرف ندارند، با آن ها وارد بحث نشوید. حق تعالی در این