دانشگاه مجازی المصطفی

دانشگاه مجازی المصطفی(صلی الله علیه و آله) نهادي علمي، فرهنگی و بين المللي است که با هدف گسترش علوم اسلامي، انسانی و اجتماعی؛ اهتمام دارد