مبعث

27 رجب مبعث رسول ختمی مرتبت (ص)

بعثت پیامبر (ص) در روز ۲۷ ماه رجب، پنج سال پس از تجدید بنای کعبه[1]، اتفاق افتاد و پیامبر در این هنگام چهل سال داشتند[2].