کتاب شناسی توصیفی حقوق

کتاب شناسی توصیفی حقوق

کتاب حاضر به معرفی توصیفی کتاب های با موضوع حقوق که در مراکز پژوهشی و اندیشکده های حوزوی تدوین و تألیف گردیده می پردازد.

کتاب نظام حقوق زن در اسلام

دانلود کتاب نظام حقوق زن در اسلام

این كتاب مشتمل بر یازده بخش و یك مقدمه است كه در آن به مشكل جهانی روابط خانوادگی، جبر تاریخ و عواطف مذهبی جامعه ایرانی