حوزه علمیه بغداد

از دیگر مراکز علمی آموزشی شیعیان در گذشته به حوزه علمیه یا مدرسه بغداد می توان اشاره کرد. سابقه حضور شیعیان در این شهر به