معرفی حوزه های علمیه (1)

حوزه های علمیه شیعیان امامیه بخش اول: مقدمه حوزه علمیه، عنوانی متأخر برای سازمان‌ها، نهادها و مراکز آموزش نظام‌مند علوم دینی میان شیعیان امامیه می‌باشد.