حوزه علمیه حلب

حلب طی دوران اسلامی از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده است. از دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آل مرداس در این منطقه، حضور فرهنگی

حوزه علمیه حله

حوزه علمیه حله از پر ثمرترین حوزه های شیعی است که به نشر فرهنگ اسلامی و فقه جعفری پرداخته است شکوفایی این حوزه به عصری

معرفی حوزه های علمیه (1)

حوزه های علمیه شیعیان امامیه بخش اول: مقدمه حوزه علمیه، عنوانی متأخر برای سازمان‌ها، نهادها و مراکز آموزش نظام‌مند علوم دینی میان شیعیان امامیه می‌باشد.