دعا به مثابه منطق گفتگو با وجود

مقدمه تفکر فلسفی همواره خود را با پرسش وجود و سخن گفتن از وجود ممتاز نموده است. موضوع تفکر فلسفی موجود بماهو موجود یا وجود