کتاب کلیات فی علم الرجال

دانلود کتاب کلیات فی علم الرجال

در این کتاب مولف به بیان کلیاتی در علم رجال می پردازند و بحث خود را از موضوع علم رجال شروع کرده،نیاز به علم رجال