چرا باید روزه بگیریم؟

چرا باید روزه بگیریم؟

روزه عبادتی است که در دستیابی بشر به سوی کمال و تعالی نقش بسزایی دارد. دین اسلام نیز از روزه به عنوان یکی از واجبات