صلوات

صلوات، سرود هستی

این جهان بینی کامل، شناخت جامع، اعتقاد عظیم و ایدئولوژی عمیق، در ذکر مبارک «صلوات» متجلّی است. شما در ذکر صلوات، توحید، نبوّت، امامت، عدالت