شيخ ابوالفضل هروی

عالم دینی و محدث هروی. شیخ ابوالفضل بن محمد هروی به تصریح صاحب «ریاض العلما» یکی از عالمان بزرگ شیعه است که اصالت هراتی داشت

بورق بوشنجانی (قرن سوم هجری)

عالم و محدث شیعی هروی. بورق یکی از اصحاب امام حسن عسکری(ع) است که محضر آن حضرت را درک کرده است. او اهل بوشنج بود،