فلسفه ی غیبت از منظر روایات

فلسفه ی غیبت از منظر روایات(1)

امتحان و آزمایش امام کاظم فرمود: (2) «و همانا برای صاحب امر، غیبتی است تا اینکه کسانی که قائل به آن بوده اند از این