اوضاع فرهنگی عصر امام محمد باقر (ع)

نویسندگان: ناصر جدیدی و طوبی محبی امام باقر (ع) پس از پدرش امام سجاد (ع) بین سالهای (114-95هجری) امامت شیعیان را به عهده داشتند. اوضاع