کتاب درس های اسفار (۱)

دانلود کتاب درس های اسفار (1)

در کتاب درس‌های اسفار، علت انتخاب مباحث قوه و فعل، مطرح بودن برخى اندیشه‌هاى مارکسیستى در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است.

کتاب درس های اسفار (۲)

دانلود کتاب درس های اسفار (2)

در کتاب درس‌های اسفار، علت انتخاب مباحث قوه و فعل، مطرح بودن برخی اندیشه‌های مارکسیستی در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است.

کتاب درس های اسفارجلد چهارم

دانلود کتاب درس های اسفارجلد چهارم

در کتاب درس‌های اسفار، علت انتخاب مباحث قوه و فعل، مطرح بودن برخی اندیشه‌های مارکسیستی در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است.

کتاب درس های اسفارجلد ششم

دانلود کتاب درس های اسفارجلد ششم

در کتاب درس‌های اسفار، علت انتخاب مباحث قوه و فعل، مطرح بودن برخی اندیشه‌های مارکسیستی در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است.

کتاب شرح منظومه

دانلود کتاب شرح منظومه

این كتاب درس‌های «شرح منظومه» استاد شهید در دانشكده الهیات و معارف اسلامی به شرح ذیل می‌باشد: فریده اول: در حقیقت جسم طبیعی غرر اول: