محفل انس با قرآن کریم در ولایت غزنی

شورای مدیریت حوزات علمیه افغانستان  مطابق برنامه ریزی های قبلی در جهت مهجوریت زدایی قرآن کریم، این بار، محفل انس با قرآن کریم را در