عاشوراء پژوهی (شناخت و تحلیل قیام عاشوراء)

عاشوراپژوهی با رویکردی به تحریف شناسی تاریخ امام حسین(ع)، اثرجمعی از نویسندگان، حاوی مقالاتی پیرامون عاشوراست. کتاب درهشت فصل نگارش یافته است. فصل اول با