آخوند هروی خراسانی

ملا محمد کاظم هروی خراسانی (1255-1329ق )

ملا محمد کاظم هروی خراسانی  (1255-1329ق ) مشهور به آخوند خراسانی و صاحب کفایه، فقیه، سیاستمدار و مرجع تقلید عصر خود بود. پدرش در هرات