حوزه علمیه نجف (2)

در بخش پیشین اشاره شد که حوزه نجف پرسابقه ترین حوزه علمیه شیعی است که حتی از پیش از شیخ طوسی بنابه نظر برخی دائر

حوزه علمیه نجف(1)

حوزه علمیه نجف اشرف با پیشینه ای بیش از هزار سال، قرن هاست که ماوا و کانون اجتمعا عالمان و فقهای شیعه امامیه بوده است.