یادداشت هایی بر غدیر (3)

یادداشت سوم: الف- اضطرابات سیاسی ایام رحلت رسول ص و کنار گذاشتن غدیر یک مطلب مهم قابل عرض است و آن این که. اصولا بعد

یادداشت هایی بر غدیر (2)

2. یادداشت دوم الف- روایت کامل حدیث غدیر متن حدیث غدیر ، به شکل های بسیار مختلفی روایت شده و شاید اصلی ترین محور آن

یادداشت هایی بر غدیر (1)

یادداشت اول: هجدهم ذی حجه سال دهم هجرت آنچه به عنوان حدیث غدیر و به نام  روز غدیر می شناسیم،  روایت و حکایتی درباره رخدادی