شهید کیست؟

کسی که برای احقاق حق اعتراض می کند و کشته می شود، شهید است یا کسی که برای برقراری نظم و امنیت کشته می شود؟

آیا نگاه کردن به نامحرم گناه دارد؟

پرسش: متأسفانه در زمان ما برخی از خانم‌ها رعایت نمی‌کنند و در منزل و حتی مکان‌های عمومی بدون رعایت پوشش مناسب ظاهر می‌شوند، بر اساس

ارتباط دین و انسانیت

پرسش: چرا برخی از کسانی که دین دارند، این قدر خشن هستند و از انسانیت به دور هستند؟ به عنوان مثال قاتلین حضرت سید الشهداء