تحولات بین المللی بیانگر آن است که جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین همچنان در کانون توجهات جهانی قرار دارد. رژیــم صهیونیســتی اســرائیل از زمــان تأســیس تاكنــون جنایــات زیــادی را در ســرزمینهای اشــغالی فلســطین مرتکــب شــده اسـت. اسـرائیل از ابتـدای پیدایـش و حضـور در فلسـطین، در كنـار تمـام مسـائل نظامـی و خشــونتهای كار گرفتــه در برابــر مســلمانان ســرزمینهای اشــغالی، بــه صــورت گسـترده بـه نقـض حقـوق بشـر نیـز پافشـاری داشـته اسـت. اسـرائیل بارهـا بـه دلیـل نقـض حقـوق زنـان در رتبـه نخسـت گـزارش حقـوق بشـری سـازمان ملـل قـرار گرفتـه و در جایــگاه نخســت بزرگتریــن ناقــض حقــوق بشــر جهــان حضــور یافتــه اســت. قطعنامه هایــی كــه علیــه اســرائیل در زمینــه نقــض حقــوق بشــر صــادر شــده اســت، مملــو از «درخواســتها،» «محکومیتهــا،» «ابــراز نگرانیهــا» و «ابــراز تأســفها» و همچنیــن دســتور بــه «پایــان دادن فــوری» بــه نقــض حقــوق بشــر بــود. مقالــه حاضــر تـلاش دارد بـا اسـتفاده از روش تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی از منظـر حقـوق بین الملـل بشردوســتانه، مــوارد نقــض حقــوق بشــر توســط دولــت اســرائیل بــه ویــژه در جنــگ علیـه غـزه را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد. دسـتاوردهای پژوهـش حاكـی از آن اسـت كـه در ایــن جنــگ، رژیــم صهیونیســتی مرتکــب جنایاتــی از قبیــل اســتفاده از ســلاحهای ممنوعــه، حملــه بــه جمعیــت غیرنظامــی و امــوال غیرنظامیــان، حملــه بــه مــدارس و مســاجد و بیمارســتانها و نیروهــای امدادگــر و غیــره شــده اســت كــه نقــض فاحــش حقــوق بین الملــل و جنایــت جنگــی و جنایــات علیــه بشــریت محســوب میشــوند و طراحــان، آمریــن و عاملیــن آن مســتوجب تعقیــب، محاكمــه و مجــازات میباشــند.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=15626

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب