حقوق بین الملل کیفري یکی از شاخه هاي حقوق است که از جمله به بررسی اعمال مجرمانه اي می پردازد که در یک سطح وسیع و سازمان یافته از سوي سران دولتها ارتکاب می یابد. یکی از جرایم بین المللی که موضوع حوزه حقوق بین الملل کیفري می باشد جنایت علیه بشریت است که شامل مصادیق و عناصـر تعریـف شـده و مشخصـی است که از جمله آنهامی توان به قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کـن کـردن، محبـوس کـردن، شکنجه،خشـونت هـاي جنسی، ناپدیدکردن اجباري اشخاص اشاره کرد. جنایت علیه بشریت و تعریف آن امروزه از مبناي عرفی بین المللی مستحکمی برخوردار است. در طی چندین دهه اخیر و در اثناي جنگ فلسطین با رژیم اسـراییل، این رژیـم مرتکـب اقـدامات غیرانسـانی بی شماري شده است. در این مقاله با بررسی و تحلیل مصادیق اعمال ارتکابی رژیم اسراییل و تطبیق آنها بر جنایـت علیه بشریت به نحوي که در اسناد بین المللی منعکس است، و راهکار مقابله با آن هستیم.
واژگان کلیدي:

فلسطین، رژیم اسراییل، جنایت علیه بشریت، حقوق بین الملل

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=15636

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب