نتایج مسابقه کتابخوانی سیره نبوی (نفرات برتر و قابل تقدیر)

با تشکر از تمام طلاب گرانقدری که در مسابقه کتابخوانی سیری در سیره نبوی شرکت کردند و از مطالعه این کتاب ارزشمند و اجر معنوی آن بهره بردند و همچنین مسئولین محترم مدارسی که در هماهنگی و برگزاری این مسابقه همکاری نمودند برندگان مسابقه به ترتیب ولایات اعلام می گردد. نفرات برتر موفق به پاسخگویی تمام سؤالات شده اند. همچنین از تعداد دیگری از شرکت کنندگان عزیز که در رتبه های بعدی قرار داشته اند تقدیر به عمل خواهد آمد.

نفرات برتر و قابل تقدیر مسابقه کتاب خوانی سیره نبوی ولایت دایکندی

ردیف نام نام خانوادگی نام مدرسه ملاحظات
1 علی ادیبی مدرسه امام زمان (ع) برتر
2 سعیده احمدی مدرسه امام زمان (ع) برتر
3 رحیمه احمدی مدرسه امام زمان (ع) برتر
4 روح الله امیری مدرسه امام زمان (ع) برتر
5 اصغر حسنی مدرسه امام زمان (ع) برتر
6 جواهر حسینی مدرسه امام زمان (ع) برتر
7 دوست علی حکیمی مدرسه امام زمان (ع) برتر
8 رقیه رحیمی مدرسه امام زمان (ع) برتر
9 زهرا رحیمی مدرسه امام زمان (ع) برتر
10 فاطمه رحیمی مدرسه امام زمان (ع) برتر
11 صغرا رحیمی مدرسه امام زمان (ع) برتر
12 سکینه رستگار مدرسه امام زمان (ع) برتر
13 زینت رهنورد مدرسه امام زمان (ع) برتر
14 واحد محسنی مدرسه امام زمان (ع) برتر
15 زهرا محسنی مدرسه امام زمان (ع) برتر
16 سیدحسن مصباح مدرسه امام زمان (ع) برتر
17 بتول ملک نژاد مدرسه امام زمان (ع) برتر
18 رحیمه ملک نژاد مدرسه امام زمان (ع) برتر
19 علیخان ناصری مدرسه امام زمان (ع) برتر
20 گل افروز یوسفی مدرسه امام زمان (ع) برتر
21 زراره ابراهیمی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
22 صغری احمدی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
23 ابراهیم حسنی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
24 طیبه حسنی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
25 رحمت الله دورانی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
26 رحمت الله رامشگر مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
27 راحله رحیمی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
28 نازدانه رضایی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
29 صدیقه سجادی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
30 جانعلی صابری مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
31 مهدیه محمدی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
32 محمد علی محمدی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
33 گلشن مظفری مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
34 صدیقه هاشمی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
35 سید هاشم هاشمی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر
36 سید رضا هاشمی مدرسه امام زمان(ع) قابل تقدیر

 

نفرات برتر و قابل تقدیر مسابقه کتاب خوانی سیره نبوی ولایت هرات

مدرسه جعفریه:

37 انبیاء عالمی مدرسه جعفریه برتر
38 سید مصطفی موسوی مدرسه جعفریه برتر
39 زهرا ابراهیمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
40 فاطمه ابراهیمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
41 نجیبه احمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
42 سمیه احمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
43 هانیه احمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
44 شکیلا احمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
45 مهتاب اخلاقی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
46 کبری اسلمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
47 معصومه اسماعیلی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
48 خدیجه امیری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
49 ذکیه پناهی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
50 فاطمه توسلی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
51 سکینه جعفری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
52 عارفه جعفری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
53 شمایل جعفری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
54 زینب جعفری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
55 زینب جعفری نژاد مدرسه جعفریه قابل تقدیر
56 محدثه حبیبی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
57 شکیبا حبیبی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
58 رقیه حسین زاده مدرسه جعفریه قابل تقدیر
59 فاطمه حسینی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
60 عادله حسینی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
61 تاج‌ور حسینی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
62 فاطمه حسینی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
63 زهرا حیدری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
64 شکریه حیدری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
65 گلبهار خادمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
66 نجیبه خاوری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
67 معصومه رجبی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
68 قاسم علی رحیمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
69 حکیمه رضایی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
70 ثریا رضایی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
71 فاطمه رضایی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
72 زهرا سلطانی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
73 نازیه سجادی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
74 عارفه صابری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
75 طاهره صفایی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
76 سهیلا صفری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
77 حنانه صفری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
78 زهرا صفری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
79 محبوبه عادلی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
80 فایزه عالمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
81 طاهره عالمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
82 زهرا علی جانی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
83 رقیه غلامی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
84 فاطمه غلامی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
85 فرشته فکوری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
86 نازدانه فاضلی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
87 فاطمه فولادی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
88 محدثه کاظمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
89 آرزو کریمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
90 مرضیه محسنی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
100 سمیه محمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
101 پروین محمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
102 فرشته محمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
103 فاطمه محمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
104 ام البنین محمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
105 مرضیه محمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
106 واحده محمدی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
107 فاطمه موسوی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
108 بینظیر موسوی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
109 رقیه موسوی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
110 شازیه موسوی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
111 ظریفه میرزایی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
112 آرزو میرزایی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
113 فاطمه میرزایی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
114 آمنه نظری مدرسه جعفریه قابل تقدیر
115 منصوره هاشمی مدرسه جعفریه قابل تقدیر
116 مرضیه یعقوبی مدرسه جعفریه قابل تقدیر

 

مدرسه کاظمیه:

117 کریم خلیلی مدرسه کاظمیه برتر
118 اکبر حافظی مدرسه کاظمیه قابل تقدیر
119 علی رحمانی مدرسه کاظمیه قابل تقدیر
120 مختار رضوانی مدرسه کاظمیه قابل تقدیر

دیگر مدارس هرات

121 راضیه حسینی حوزه علمیه الزهرا برتر
122 صدیقه حسینی مدرسه عترتیه قابل تقدیر
122 معصومه حسینی مدرسه عترتیه قابل تقدیر
123 سیده سکینه حسینی مدرسه عترتیه قابل تقدیر
124 سید عبدالله رضونی مدرسه صادقیه برتر
125 محمد روحانی مدرسه صادقیه قابل تقدیر
126 رحمت الله مصلح مدرسه خاتم الانبیاء برتر
127 محمد آصف یوسفی مدرسه خاتم الانبیاء برتر
128 الیاس حیدری مدرسه بقیة الله قابل تقدیر
129 گلثوم رضایی بی نام برتر

نفرات برتر و قابل تقدیر ولایت غزنی

130 تمام گل حسینی مدرسه امام صادق (ع) برتر
131 زهرا محمدی مدرسه امام صادق (ع) برتر
132 حاجی حسین محمدی باقر العلوم قابل تقدیر
133 صالحه ابراهیمی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
134 اسماعیل احصام مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
135 نازه‌نین احمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
136 فاطمه احمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
137 خدیجه احمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
137 احمد احمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
138 زهرا احمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
139 حبیبه اکبری مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
130 علی جان پویا مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
131 صالحه چاووشی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
132 اسحاق حسنی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
133 تمنا حسنی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
134 جعفر حسینی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
135 سید جاوید حسینی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
136 فاضله حسینی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
137 طاهره حسینی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
138 معصومه حسینی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
139 زینب حسینی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
140 حمیده حسینی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
141 ملیکه حیدری مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
142 زمان حیدری مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
143 تمنا حیدری مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
144 محمد رضا رحیمی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
145 مرتضی رضایی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
146 زهرا رضایی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
147 مهناز رضایی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
148 عارفه زکی زاده مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
149 کبری سادات مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
150 بی بی چمن سادات مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
151 صدیقه صمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
152 سلیمه عارفی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
153 لیلا علی زاده مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
154 زینب علی زاده مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
155 فرزانه فرهمند مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
156 فاطمه فهیمی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
157 علی فیضی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
158 لیلا فیضی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
159 طاهره قربانی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
160 ابراهیم مجاهد مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
161 صدیقه محمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
162 زهرا محمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
163 علی رضا محمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
164 فاطمه محمدی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
165 صفورا مسلمی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
166 سید اسد الله موسوی مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر
167 محمد ناصری مدرسه امام صادق (ع) قابل تقدیر

نفرات برتر و قابل تقدیر مسابقه کتاب خوانی مزارشریف و بامیان

168 محمد حسن رضایی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مزار شریف برتر
169 سید رضا حسینی تربیت مدرس مزار شریف برتر
170 سید جعفر حسینی تربیت مدرس بامیان برتر
171 حمید سخی زاده مدرسه ثقلین مزار شریف قابل تقدیر
172 فاطمه نوری بی نام مزار شریف قابل تقدیر
173 جاوید نیازی بی نام مزار شریف قابل تقدیر

 

لیست شرکت کنندگان قابل تقدیر کابل

174 محدثه حسینی امام جعفر صادق ع) کابل قابل تقدیر
175 خانم رحیمی امام جعفر صادق (ع) کابل قابل تقدیر
176 مطهره حسینی بی نام کابل قابل تقدیر

لیست مدارسی که طلاب آن بیشترین آمار مشارکت در مسابقه کتاب خوانی سیره نبوی داشته‌اند

ردیف نام مدرسه ولایت تعداد شرکت‌کننده ملاحظات
1 مدرسه علمیه جعفریه هرات 154 نفر
2 مدرسه امام صادق (ع) غزنی 148 نفر
3 مدرسه امام زمان(ع) دایکندی 58 نفر بیشترین درصد قبولی
4 مدرسه کاظمیه هرات 29 نفر
5 مدرسه امام صادق (ع) سمنگان 22 نفر
6 مدرسه عترتیه هرات 10 نفر
7 مدرسه باقر العلوم غزنی 7 نفر

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=5950

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *