با تشکر از تمام طلاب گرانقدری که در مسابقه کتابخوانی سیری در سیره نبوی شرکت کردند و از مطالعه این کتاب ارزشمند و اجر معنوی آن بهره بردند و همچنین مسئولین محترم مدارسی که در هماهنگی و برگزاری این مسابقه همکاری نمودند برندگان مسابقه به ترتیب ولایات اعلام می گردد. نفرات برتر موفق به پاسخگویی تمام سؤالات شده اند. همچنین از تعداد دیگری از شرکت کنندگان عزیز که در رتبه های بعدی قرار داشته اند تقدیر به عمل خواهد آمد.

نفرات برتر و قابل تقدیر مسابقه کتاب خوانی سیره نبوی ولایت دایکندی

ردیفنامنام خانوادگینام مدرسهملاحظات
1علیادیبیمدرسه امام زمان (ع)برتر
2سعیدهاحمدیمدرسه امام زمان (ع)برتر
3رحیمهاحمدیمدرسه امام زمان (ع)برتر
4روح اللهامیریمدرسه امام زمان (ع)برتر
5اصغرحسنیمدرسه امام زمان (ع)برتر
6جواهرحسینیمدرسه امام زمان (ع)برتر
7دوست علیحکیمیمدرسه امام زمان (ع)برتر
8رقیهرحیمیمدرسه امام زمان (ع)برتر
9زهرارحیمیمدرسه امام زمان (ع)برتر
10فاطمهرحیمیمدرسه امام زمان (ع)برتر
11صغرارحیمیمدرسه امام زمان (ع)برتر
12سکینهرستگارمدرسه امام زمان (ع)برتر
13زینترهنوردمدرسه امام زمان (ع)برتر
14واحدمحسنیمدرسه امام زمان (ع)برتر
15زهرامحسنیمدرسه امام زمان (ع)برتر
16سیدحسنمصباحمدرسه امام زمان (ع)برتر
17بتولملک نژادمدرسه امام زمان (ع)برتر
18رحیمهملک نژادمدرسه امام زمان (ع)برتر
19علیخانناصریمدرسه امام زمان (ع)برتر
20گل افروزیوسفیمدرسه امام زمان (ع)برتر
21زرارهابراهیمیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
22صغریاحمدیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
23ابراهیمحسنیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
24طیبهحسنیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
25رحمت اللهدورانیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
26رحمت اللهرامشگرمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
27راحلهرحیمیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
28نازدانهرضاییمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
29صدیقهسجادیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
30جانعلیصابریمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
31مهدیهمحمدیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
32محمد علیمحمدیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
33گلشنمظفریمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
34صدیقههاشمیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
35سید هاشمهاشمیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر
36سید رضاهاشمیمدرسه امام زمان(ع)قابل تقدیر

 

نفرات برتر و قابل تقدیر مسابقه کتاب خوانی سیره نبوی ولایت هرات

مدرسه جعفریه:

37انبیاءعالمیمدرسه جعفریهبرتر
38سید مصطفیموسویمدرسه جعفریهبرتر
39زهراابراهیمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
40فاطمهابراهیمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
41نجیبهاحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
42سمیهاحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
43هانیهاحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
44شکیلااحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
45مهتاباخلاقیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
46کبریاسلمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
47معصومهاسماعیلیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
48خدیجهامیریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
49ذکیهپناهیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
50فاطمهتوسلیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
51سکینهجعفریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
52عارفهجعفریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
53شمایلجعفریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
54زینبجعفریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
55زینبجعفری نژادمدرسه جعفریهقابل تقدیر
56محدثهحبیبیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
57شکیباحبیبیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
58رقیهحسین زادهمدرسه جعفریهقابل تقدیر
59فاطمهحسینیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
60عادلهحسینیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
61تاج‌ورحسینیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
62فاطمهحسینیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
63زهراحیدریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
64شکریهحیدریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
65گلبهارخادمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
66نجیبهخاوریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
67معصومهرجبیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
68قاسم علیرحیمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
69حکیمهرضاییمدرسه جعفریهقابل تقدیر
70ثریارضاییمدرسه جعفریهقابل تقدیر
71فاطمهرضاییمدرسه جعفریهقابل تقدیر
72زهراسلطانیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
73نازیهسجادیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
74عارفهصابریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
75طاهرهصفاییمدرسه جعفریهقابل تقدیر
76سهیلاصفریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
77حنانهصفریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
78زهراصفریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
79محبوبهعادلیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
80فایزهعالمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
81طاهرهعالمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
82زهراعلی جانیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
83رقیهغلامیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
84فاطمهغلامیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
85فرشتهفکوریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
86نازدانهفاضلیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
87فاطمهفولادیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
88محدثهکاظمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
89آرزوکریمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
90مرضیهمحسنیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
100سمیهمحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
101پروینمحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
102فرشتهمحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
103فاطمهمحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
104ام البنینمحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
105مرضیهمحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
106واحدهمحمدیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
107فاطمهموسویمدرسه جعفریهقابل تقدیر
108بینظیرموسویمدرسه جعفریهقابل تقدیر
109رقیهموسویمدرسه جعفریهقابل تقدیر
110شازیهموسویمدرسه جعفریهقابل تقدیر
111ظریفهمیرزاییمدرسه جعفریهقابل تقدیر
112آرزومیرزاییمدرسه جعفریهقابل تقدیر
113فاطمهمیرزاییمدرسه جعفریهقابل تقدیر
114آمنهنظریمدرسه جعفریهقابل تقدیر
115منصورههاشمیمدرسه جعفریهقابل تقدیر
116مرضیهیعقوبیمدرسه جعفریهقابل تقدیر

 

مدرسه کاظمیه:

117کریمخلیلیمدرسه کاظمیهبرتر
118اکبرحافظیمدرسه کاظمیهقابل تقدیر
119علیرحمانیمدرسه کاظمیهقابل تقدیر
120مختاررضوانیمدرسه کاظمیهقابل تقدیر

دیگر مدارس هرات

121راضیهحسینیحوزه علمیه الزهرابرتر
122صدیقهحسینیمدرسه عترتیهقابل تقدیر
122معصومهحسینیمدرسه عترتیهقابل تقدیر
123سیده سکینهحسینیمدرسه عترتیهقابل تقدیر
124سید عبداللهرضونیمدرسه صادقیهبرتر
125محمدروحانیمدرسه صادقیهقابل تقدیر
126رحمت اللهمصلحمدرسه خاتم الانبیاءبرتر
127محمد آصفیوسفیمدرسه خاتم الانبیاءبرتر
128الیاسحیدریمدرسه بقیة اللهقابل تقدیر
129گلثومرضاییبی نامبرتر

نفرات برتر و قابل تقدیر ولایت غزنی

130تمام گلحسینیمدرسه امام صادق (ع)برتر
131زهرامحمدیمدرسه امام صادق (ع)برتر
132حاجی حسینمحمدیباقر العلومقابل تقدیر
133صالحهابراهیمیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
134اسماعیلاحصاممدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
135نازه‌نیناحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
136فاطمهاحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
137خدیجهاحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
137احمداحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
138زهرااحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
139حبیبهاکبریمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
130علی جانپویامدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
131صالحهچاووشیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
132اسحاقحسنیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
133تمناحسنیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
134جعفرحسینیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
135سید جاویدحسینیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
136فاضلهحسینیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
137طاهرهحسینیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
138معصومهحسینیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
139زینبحسینیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
140حمیدهحسینیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
141ملیکهحیدریمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
142زمانحیدریمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
143تمناحیدریمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
144محمد رضارحیمیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
145مرتضیرضاییمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
146زهرارضاییمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
147مهنازرضاییمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
148عارفهزکی زادهمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
149کبریساداتمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
150بی بی چمنساداتمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
151صدیقهصمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
152سلیمهعارفیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
153لیلاعلی زادهمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
154زینبعلی زادهمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
155فرزانهفرهمندمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
156فاطمهفهیمیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
157علیفیضیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
158لیلافیضیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
159طاهرهقربانیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
160ابراهیممجاهدمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
161صدیقهمحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
162زهرامحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
163علی رضامحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
164فاطمهمحمدیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
165صفورامسلمیمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
166سید اسد اللهموسویمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر
167محمدناصریمدرسه امام صادق (ع)قابل تقدیر

نفرات برتر و قابل تقدیر مسابقه کتاب خوانی مزارشریف و بامیان

168محمد حسنرضاییمرکز فقهی ائمه اطهار(ع)مزار شریفبرتر
169سید رضاحسینیتربیت مدرسمزار شریفبرتر
170سید جعفرحسینیتربیت مدرسبامیانبرتر
171حمیدسخی زادهمدرسه ثقلینمزار شریفقابل تقدیر
172فاطمهنوریبی ناممزار شریفقابل تقدیر
173جاویدنیازیبی ناممزار شریفقابل تقدیر

 

لیست شرکت کنندگان قابل تقدیر کابل

174محدثهحسینیامام جعفر صادق ع)کابلقابل تقدیر
175خانمرحیمیامام جعفر صادق (ع)کابلقابل تقدیر
176مطهرهحسینیبی نامکابلقابل تقدیر

لیست مدارسی که طلاب آن بیشترین آمار مشارکت در مسابقه کتاب خوانی سیره نبوی داشته‌اند

ردیفنام مدرسهولایتتعداد شرکت‌کنندهملاحظات
1مدرسه علمیه جعفریههرات154 نفر
2مدرسه امام صادق (ع)غزنی148 نفر
3مدرسه امام زمان(ع)دایکندی58 نفربیشترین درصد قبولی
4مدرسه کاظمیههرات29 نفر
5مدرسه امام صادق (ع)سمنگان22 نفر
6مدرسه عترتیههرات10 نفر
7مدرسه باقر العلومغزنی7 نفر

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=5950

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *