شورای عالی تنظیم امور دینی افغانستان در آستانه ماه محرم الحرام و برگذاری آئین ها و مراسمات مذهبی دهه محرم، با هدف سامان دهی برنامه های دینی و مذهبی در این ایام و برگزاری باشکوه و همراه بانظم آن اطلاعیه ای را خطاب به هیت های حسینی و مساجد و حسینیه هایی که در آنها برنامه های ماه محرم برگزار می گردد منتشر کرد.

بسم اﷲ الرحمن الرحيم
»إن ّ الحسين مصباح الهدىوسفينةالنجاة«رسول اكرم(ص)

ماه محرم يادآورحماسه بزرگ انساني، اسلامي و مبارزاتي ميباشد كه در تاريخ بشريت ماندگار و آموزنده است؛برگزاري مراسم بدين مناسبت از يك سو، فرصتي است براي بازخواني آرمانها، اهداف و دستآوردهاي قيام شكوهمند سالار شهيدان)ع( و از سوي ديگر، زمينه اي است براي تبيين آموزههاي ديني، عزاداري و ابراز احساسات و عواطف ديني و معنوي عاشقان آن سرور آزادگان.
شوراي عالي تنظيم امور ديني افغانستان كه با هدف سامان دهي برنامه هاي ديني و مذهبـي،ًمخصوصامجالـس باشكوه عزاداري ايام محرم و عاشورا و نيز به منظور تحكيم هر چه بيشتر اخوت اسلامي دركشور ايجاد گرديده است، ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن محرّم الحرام و عاشوراي حسيني و ايّام حزن آل محمد)ص(، ازامارت اسلامي افغانستان تقاضا مينمايد كه در مورد تأمين امنيت مراسم وبرنامه هاي سوگواري در سراسر كشور توجه جدي نمايد و از ارگانهاي امنيتي ميخواهد كه در اين زمينه با مسؤولين برنامه ها و مجالس عزاداري، هماهنگي و همكاري لازم داشته باشند.

همچنان لازم ميداند كه جهت برگزاري هر چه با شكوهتر، منظمتر و مفيدتر مجالس ِ تجليل از شهداي كربلا، نكاتي را به خطبا، هيئت ها و تمام مؤمنين سوگوار، تذكر دهد:

الف( قابل توجه علماء، مبلغين، مداحان و روضه خوانان محترم:
علماء و سخنرانان گرانقدر با استفاده از اين فرصت مناسب، به هدايت و تربيت مردم اهتمام ورزيده و در سخنراني هايشان نكات ذيل را مورد توجه قرار دهند:
1- بيان انگيزه و اهداف قيام امام حسين(ع) و تبيين درسها و نكاتآموزندهمكتب عاشورا؛
2- استفاده از آموزه هاي قرآني درسخنراني ها و تشويق جوانان به فراگيري علوم قرآني؛
3- تبيين جايگاه و اهميت امر به معروف و نهي از منكر از منظر دين مقدس اسلام و انقلاب امام حسين(ع)
4- تبيين پيامدها و آسيب هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي منكرات،مسكرات ومواد مخدر و ترغيب مردم به مبارزه فردي و جمعي عليه تمام انواع آنها
5- بيان ضرورت مبارزه منطقي با تهاجم فرهنگي غربيها
6- استفاده از اشعار و شعارهايي كه مطابق اهداف قيام سالار شهيدان و ياران آن حضرت باشد، و پرهيز از گفتن مطالب و جملاتي كه خداي نخواسته ذلت و خواري را به آن بزرگواران نسبت دهد.
7- اجتناب از پرداختن به مطالب بي اساس، غيرمعتبر و ضعيف السند.
8- معرفي نمودن اهلبيت(ع) بر اساس آيات قرآن و احاديث معتبر
9- توضيح نقش ارزشمند زنان در نهضت بزرگ عاشورا
10- تبيين رعايت حجاب و عفاف از منظر دين مقدس اسلام وسيره معصومين(ع)
11- توصيه مردم به مراعات تقوا و آموختن علم و دانش
12- بيان نقش مسجد و نماز جماعت در هدايت و تربيت جامعه اسلامي
13- تأكيد بر اخوت اسلامي بين مسلمانان و احترام به مقدسات مذاهب اسلامي و اجتناب از پرداختن به مطالبي كه باعث تضعيف اخوت اسلامي دركشور گردد.
14- تاكيد بر تقويت روحيه همپذيري و زيست مسالمتآميز و رعايت حقوق همه اتباع كشور
15- تبيين اخلاق اسلامي و حقوق خانواده، همسايه و جامعه از ديدگاه اسلام؛
16- بيان احكام فقهي مورد ابتلاء و مورد ضرورت؛
17- توضيح پاسخگويي اسلام به مقتضيات عصر حاضر؛
18- تشويق خيرين و تاجران كشور براي كمك و رسيدگي به فقراء و نيازمندان؛
19- اميدافزايي در بين مردم و تشويق براي آباداني وطن و خودداري از مهاجرتهاي غيرضروري.ب) تذكراتي به مسؤولين هيأتها و ساير عزاداران عزيز:
1- اداره، مسؤوليت حفظ نظم و تأمين امنيت داخل مساجد،حسينيه ها و ساير محلات عزاداراي توسط مسؤولين هيأتها و انتظاماتي كه
انتخاب ميكنند در همكاري با نيروهاي امنيتي انجام شود.
2-هيأتهاي عزاداري ضمن برگزاري باشكوه مراسم سوگواري، به حفظ احترام مساجد و حسينيه ها توجه جدي وهمه جانبه داشته باشند.
3- هيأتهاي محترم برگزاركننده در قسمت توزيع نذورات، فقراي محل و همسايه هاي مسجد و حسينيه را در اولويت قرار دهند.
4- هيأت هاي محترم سوگواري و عزاداران گرامي از انجام اعمال حساسيت برانگيز و حركت هايي كه باعث مزاحمت همشهريان عزيزميگردد، خودداري نمايند.
5- از نصب دروازه هاي سياهپوش كه نشانه سوگواري است، در مناطقي كه مراسم عزاداري برگزار نميگردد، خودداري كنند.
6- مسؤولين هيأتها از بروز هر نوع تصادم با ساير هيأتها و بي احترامي به آنها جلوگيري نمايند.
7- دسته هاي عزاداري از ايجاد هر نوع مزاحمت براي عابرين در سركها و كوچه ها اجتناب ورزند.
8- سوگواران محترم با اغتنام از فرصت، بهترين و بيشترين استفاده را از سخنرانيها و تبليغ علماي گرانقدر داشته باشند.
9- دسته هاي سينه زني از لباس هايي كه مناسب شأن عزاداران حسيني است استفاده نمايند.
10- سوگواران عزيز از وسايلي كه باعث جرح و خونريزي ميگردد استفاده نكنند؛
11- هنگامي كه وقت نماز فرا ميرسد، بايد مراسم عزاداري متوقف گرديده و همه براي بجا آوردن نماز آماده شوند.
12- درصورت ادامه مراسم سوگواري ازطرف شب، بلندگوهاي بيرون مساجد و حسينيهها بعدازساعت10شب قطعگردد، تا سبب اذيت وناراحتي همسايه ها نشود.
13- از گِل آلود كردن موترها، موترسايك لها، نصب پرچم هاي تصويردار و هر گونه حركتي كه مناسب شأن عزاداري حضرت امام حسين(ع) نباشد، اجتناب گردد.
ج) تذكراتي به رسانه هاي محترم همگاني:
از رسانه هاي محترم تقاضا ميشود كه در ايام محرم نكات ذيل را مورد توجه قرار دهند:
1- دعوت از علماي برجسته و توانمند شيعه و اهل سنت جهت تبيين اهداف قيام امام حسين(ع) و درسهايي كه از آن ميتوان گرفت.
2- اجتناب از تحليل ها و تبصره هاي اختلاف برانگيز و همچنين مطالب توهين آميز واستفاده بهينه از اين مناسبت مهم براي تحكيم اخوت اسلامي و وحدت ملي در كشور.
تذكرات مهم :
عزاداران گرامي؛ضمن حفظ شكوه، عظمت و زيبايي جلوه هاي محرمي؛ مانند: اهتزاز پرچمهاي حسيني و نصب دروازه هاي سياهپوش در جاهاي مناسب و پخش تلاوتقرآن كريم، نوحه و روضه خواني در تمام مكانها، محلها و مناطقي كه همه ساله مراسم سوگواري برگزار ميگردد؛ نكات مهم ذيل را مورد توجه قرار دهند:
1- درتمام مراسمها تيم انتظامي ثابت در نظر گرفته شود كه با هماهنگي نيروهاي امنيتي تدابير لازم را اتخاذ نمايند؛
2- از هيئت هاي برگزاركننده مراسم تقاضا ميگردد كه به امور صحي و بهداشتي هنگام توزيع نذورات و تجمعات توجه لازم را داشته باشند.
3- مانندسال هاي گذشته، تدابير امنيتي را درهماهنگي باكميسيون عالي هماهنگي امنيتي مراسم ديني، بصورت جدي مورد توجه قرار
دهند.
4- از امارت اسلامي افغانستان تقاضا ميگردد كه در قسمت برگزاري هر چه باشكوهتر تجليل از مقام نواده رسول مكرم اسلام(ص) همكاري لازم را با ملت شهيد پرور افغانستان داشته باشد.
والسلام علي من اتبع الهدي
شوراي عالي تنظيم امور ديني افغانستان
كابل-محرم الحرام1444هجري قمري

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=5230

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب