جهان اسلام

حضرت خدیجه

حضرت خدیجه از چشم پیامبر (ص)

چکیده: ام‌المؤمنین خدیجه بنت خویلد، نخستین، همسر آخرین پیغامبر الهی است. خدیجه و پیامبر زندگی‌ای را آغاز کردند که چندان شباهتی به زندگی دیگران نداشت.

اندیشمندان مسلمان

امام خمینی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

نوشتار حاضر به منظور شناخت بهتر شخصیت امام خمینی و جایگاه شخصیتی ایشان نزد اندیشمندان مسلمان تدوین شده است. امام خميني سازنده تاريخ معاصر دکتر