کلام

حیات طبیعی در قرآن و عهد جدید

چکیده حیات از جهات گوناگون مانند: ماهیت، اقسام، منشأ انقسام، هدفمندی و… مورد توجه حکما، مفسران و دانشمندان بوده و هست و بناداشتند که به

شفاعت

شفاعت از دیدگاه مذاهب اسلامی

اصل شفاعت، مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است؛ گرچه در برخی از جزئیات آن دربین آنها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی ها، شفاعت را از

علم غیب

علم غيب از منظر قرآن و سنّت

چکیده: گروه وهّابیت بر این باورند که علم غیب مخصوص خدای متعال است. بر این اساس، اعتقاد به علم غیب اولیای خدا را موجب کفر