خانواده، کوچکترین و مهمترین نهاد جامعه بشـری اسـت کـه زیربنـایی ترین و اولین نهاد هر اجتماعی را تشکیل میدهد. ازآنجاکه افـراد جامعــه در خانواده پرورش می یابند، خانواده بیشترین تأثیر را در جامعه دارد.پس، جامعه ای ســالم است که از خانواده هایی سالم برخوردار باشـد. خانواده، کـانون اصـلی حفـظ ّسنتهـا، هنجارهـا و ارزشهـای اجتمـاعی اسـت. انسـان در خانواده، فراینـد جامعه پذیری را میآموزد.  تعاریف فوق، نشان دهنده اهمیت این بنیـان کوچـک اجتماعی وبیانگر تأثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد، به ویژه فرزندان است.
امروزه، با گسترش روزافزون شبکه های اطلاع رسانی، جهان وارد عصر تازه ای بـه نام «جامعه اطلاعاتی» شده اسـت کـه شاخصـه مهـم آن، دسترسـی آسـان بـه اطلاعـات و اهمیـت یـافتن زیـاد اطلاعـات در زنـدگی روزمـره مـردم اسـت؛
به گونه ای که موجب تغییراتی در ساختارهای جامعه، بـه خصـوص خانواده شـده است و همه جنبه های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است…..

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17549

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *