روانشناســان و جامعه شناســان «شــیوۀ ارتبــاط و رفتــار والــدین» را در شکل گیري شخصیت فردی و اجتماعی فرزند موثر مي دانند. روانشناسان؛ منشــاء ســلامت یــا اخــتلالات روانــی فــرد و جامعــه شناســان؛ ریشــۀ ناهنجاریهـا و کجروی هـای اجتمـاعی را در کـانون خـانواده جسـتجو می کنند؛ چرا که سلامت و تعادل خانواده و در نهایـت سـلامت روانـی و اجتماعی فرد، به کیفیت روابط درون خانوادگی و بویژه روابط والـدین و فرزندان ارتباط دارد. نوشتار پیشرو، شیوه های تربیتی ورفتاری والـدین را در قالب مهارتهای رفتاری با فرزند تبیین می کند.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17651

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب