اولین نشست علمی فقه معاصر در کابل

گزارش اولین نشست علمی فقه معاصر

 اولین نشست از سلسله نشستهای علمی فقه معاصر، با عنوان: «مذاق شرع، راههای کشف، کاربردها و نقش آن در استنباط احکام» بتاریخ 2/10/1400 در سالن