دلایل ترس از مرگ

چرا از مرگ می‌ترسیم؟

یگانه عامل ترس از مرگ، جهل و نادانی ما است. چرا که تصور می‌کنیم با مردن، زندگی ما پایان می‌یابد. حال آنکه مرگ به معنای

جهنم

انواع جهنم کدامند؟

جهنم دارای اسم های مختلفی می باشد و گاهی هم اسم بعضی مرتبه ها و قسمت ها در قرآن آمده، اگر مراد از نوع، در