شرح لمعه از زمان تالیف تا کنون همواره نزد فقها کتاب قابل توجهی بوده است و بر این کتاب ارزشمند، شرح ها و حواشی و تعلیقات فروانی از سوی فقیهان نام آور به زبان عربی و فارسی به رشته تحریر درآمده است که فهرست این شروح و حواشی در کتاب الذریعه آقابزرگ تهرانی آمده است.

با توجه به اینکه این کتاب با ایجاز و اختصار تالیف شده است و عباراتش برای طلاب مبتدی سنگین است، و در حوزه های علمیه شرحی به زبان فارسی وجود ندارد که کاملا پرده ابهام از روی عبارات کتاب بردارد، این کتاب اثر قابل توجهی برای فهم عبارات شرح لمعه می باشد، چراکه به ترجمه صرف اکتفا نکرده و به توضیح عبارات و ذکر نکته های تکمیلی هم پرداخته است.

ویژگی های اثر:

– ساده و روان بودن عبارات و توضیحات

– توضیح قواعد فقهی در مواردی که در کتاب اشاره شده است

– استفاده از تمامی شروح و حواشی که در حاشیه نسخه های سنگی شرح لمعه به چاپ رسیده است. هم چنین کتبی فقهی مثل مفتاح الکرامه، جواهرالکلام، الحدائق الناضره و …

– آوردن روایات مورد استفاده شهید ثانی به صورت کامل و ترجمه آنها

– آوردن حاصل مطلب هر بخش با عنوان “توضیح” در ابتدای هر بخش و سپس ترجمه و شرح عبارت.

در مجموع میتوان گفت کتاب النضید یکی از کاملترین و شیواترین شروح لمعه به زبان فارسی می باشد که طلاب را از رجوع به چندین کتاب دیگر بی نیاز می کند.

هم چنین نسبت به تطبیق و توضیح قواعد اصولی و فقهی به کار رفته در عبارت و نیز ترجمه و توضیح روایات و اصطلاحات رجال و درایه (البته در سطح طلاب پایه ۴ – ۵ – ۶) کم نگذاشته و حق مطلب را به خوبی ادا کرده است.

جلد اول کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الطهاره از ابتدای بحث تا مکروهات قضای حاجت می باشد.

جلد دوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الطهاره از احکام غسل تا انتهای کتاب الطهاره (تیمم) می باشد.

جلد سوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از ابتدای بحث تا پایان شرایط صحت نماز می باشد.

جلد چهارم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از بحث اجزاء و افعال نماز تا پایان باقی مستحبات نماز می باشد.

جلد پنجم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از بحث تروک و مکروهات نماز تا پایان شکیات نماز می باشد.

جلد ششم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از بحث احکام قضا نماز و مکروهات نماز تا پایان کتاب الصلاه (نماز جماعت) می باشد.

جلد هفتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الزکات و کتاب الخمس می باشد.

جلد هشتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصوم می باشد.

جلد نهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحج از ابتدای بحث تا پایان محبث اقسام حج مسائل آن می باشد.

جلد دهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحج از ابتدای بحث میقات تا پایان مبحث اعمال عمره (فی السعی و التقصیر) می باشد.

جلد یازدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحج از ابتدای بحث افعال حج تا پایان کتاب الحج (احصار و صد) می باشد.

جلد دوازدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الجهاد، کتاب الکفارات و کتاب النذر می باشد.

جلد سیزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب القضا می باشد.

جلد چهاردهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الشهادات، کتاب الوقف و کتاب العطیه می باشد.

جلد پانزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از ابتدای بحث تا مبحث عقد بیع و آداب آن (اشتراط اسلام در مشتری) می باشد.

جلد شانزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجراز ابتدای بحث شرایط مبیع (مسائل سیزده گانه) تا پایان آداب مستحب تجارت می باشد.

جلد هفدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از ابتدای بحث بیع حیوان تا پایان مبحث بیع الثمار می باشد.

جلد هجدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از ابتدای بحث بیع صرف تا مبحث ربا (بیع گوشت به حیوان) می باشد.

جلد نوزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از بحث خیارات تا آخر کتاب المتاجر می باشد.

جلد بیستم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الدین و کتاب الرهن می باشد.

جلد بیست و یکم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحجر، کتاب الضمان، کتاب الحواله، کتاب الکفاله و کتاب الصلح می باشد.

جلد بیست و دوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الشرکه، کتاب المضاربه، کتاب الودیعه، کتاب العاریه و کتاب المزارعه می باشد.

جلد بیست و سوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المساقاه، کتاب الاجاره و کتاب الوکاله می باشد.

جلد بیست و چهارم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الشفعه، کتاب السبق و الرمایه و کتاب الجعاله می باشد.

جلد بیست و پنجم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الوصیه می باشد.

جلد بیست و ششم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب النکاح از ابتدای مباحث مقدماتی نکاح تا مسئله ده ولایت نداشتن مادر بر فرزند می باشد.

جلد بیست و هفتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب النکاح از ابتدای فصل سوم (زن هایی که نکاح با آنها حرام است) تا آخر مسائل بیست گانه می باشد.

جلد بیست و هشتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب النکاح از فصل چهارم نکاح متعه تا فروعات تدلیس می باشد.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=6265

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب