دیرزمانی است که در جوامع اسـلامی، وحدت مسلمین و اتحاد میان کشورهاي اسلامی بر سر زبان هاست و احزاب و اشخاص سیاسـی در بسـیاري از بلاد اسلامی با همین شعارها قدرت را به دست گرفته و حکومت می رانند. صدها کتاب و مقاله در این باب نوشـته می شود و خطبا و گوینـدگان و نویسـندگان بر اهمیت و ضـرورت آن تأکید می ورزند، اما در عمل گامی مثبت و تعیین کننـده برداشـته نمی شود. ریشه این ناکـامی هـا را بایـد در مبانی اي جسـتجو کرد که بـدون توجه به آنها همه تلاش ها همچنان بی نتیجه خواهد ماند.
مشـکل اصـلی در خود انسـان و باورهـاي اوست. وقـتی که روح تفکر توحیـدي و اصول اخلاـقی و ارزشـی که لاـزمه گرایش عمومی به وحـدت است بر جوامع بشـري حـاکم نباشـد تلاـش ها ثمري نخواهـد بخشـید. وحـدت و لزوم حفظ آن صـرفا یک توصـیه اجتماعی و نیاز مقطعی و تاکتیک سیاسـی و اقدامی عملی براي حفظ منافع مادي مشترك نیست که بتوان بر این اساس اتحادي نیرومند و پایدار بنا نهاد.
امروز کتـاب خـدا بی آن که حتی حرفی بر آن افزوده و یـا کاسـته شود در میـان فرق اسـلامی است، آئین و سـنت پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله منشور هدایت و راهنماي عمل ماست. قبله واحد، شـعار واحد، نماز و مناسک واحد و صدها شـعائر بزرگ اسلامی مورد اعتقاد همه مذاهب اسلامی است که می توانند محورهایی استوار و جاودانه براي تشـکیل امتی نمونه و واحد باشند. مردم، مشکل و گناهی ندارند. این علما و روشنفکران و زمامداران بلاد اسلامی هستند که می بایست رسالت خویش را در این شرایط خطیر ایفا کنند .
کتاب حاضر تلاشی است در جهت شناخت »مبانی و روش هاي ایجاد و تحکیم وحدت در جهان اسلام« و از آنجا که مخاطب اصلی این مؤسسه در همه آثار تألیفی جوانان فهمیده و روشنفکر می باشند، مطالب به صورت خلاصه و کم حجم تدوین شده است.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=8441

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب