olum ghorani

علوم قرآنی اصـطلاحی است دربـاره مسایلی مرتبط با شـناخت قرآن و شؤون مختلف آن. فرق میان علوم قرآنی و معارف قرآنی آن است که علوم قرآنی بحثی بیرونی است و به درون و محتواي قرآن از جنبه تفسـیري کـاري نـدارد، امـا معـارف قرآنی کاملا با مطالب درونی قرآن و محتواي آن سر و کار داشته و یک نوع تفسیرموضوعی به شمار می رود.
معارف قرآنی یا تفسـیر موضوعی، مسایل مطرح شـده در قرآن را از حیث محتوایی بررسـی می کنـد. بـدین ترتیب که آیات مربوط به یـــک موضـــوع را از سراســـرقرآن در یـــک جـــا گرد آورده و در مـــورد آن چــه کــه از مجمـــوع آنهـــا بــه دســت می آید سخن می گوید، مشروط بر آن که از محدوده دلالت قرآنی فراتر نرود. گر چه در تفسیرموضوعی گاه ضرورت دارد به شواهد عقلی و نقلی دیگري نیز استشـهاد شود، ولی بحث کاملا قرآنی است و تنها از دیدگاه قرآن مورد بررسـی قرار می گیرد. این مطلب بدین جهت اهمیـت دارد کـه بحثهـایی را کـه جنبـه معـارف اســلامی دارنـد و احیانـا در کنـار دلایـل عقلی و نقلی بـه آیـات قرآن نیز اســتناد می کنند، از معارف قرآنی یا تفسیر موضوعی قرآن جدا شود.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=7255

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب