مهر عبارت است از مال معین یا چیزی که جایگزین مال باشد و هنگام عقد نکاح از طرف مرد به زن داده میشود یا مرد متعهد میشود آن را پرداخت کند. در اسلام نکاح بدون مهر نیست مگر آنکه زن مهریه اش را به شــوهر هبه کند. اگر زوجه مهر را به زوج هبه کند و در این میان شــوهر زن را طلاق دهد، این ســؤال مطرح میشــود که آیا زن میتواند از هبه ی مهریه منصرف شــده و از آن رجوع کند؟ در این باره دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررســی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه از ابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار میدهد. همچنین رجوع از هبه وابراء درصورتیکه مهریه عین باشد یا دین بررسی شده است. در عین حال، پژوهش حاضر تلاش میکند تا به مدد روش توصیفی–تحلیلی نظریه های فقهی-حقوقی موضوع را بررســی و به سؤالات مقاله پاســخ دهد. نتایج نشان داد، با استناد به شرط ضمنی،اگرچه زوجه حق رجوع از هبهی مهریه خواه عین یا دین و مافی الذمه را دارد، اما از آنجاکه جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در مافی الذمه صحیح است.

واژگان کلیدی
مهریه، هبه،ابراء، طلاق،حق رجوع

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=8956

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *