جواب:

يكي از اهداف بلند همة انبيا و مصلحان ايجاد جامعة آرماني و ايده آل است؛ از اين روبا موانع شكلگيري چنين جامعه مبارزه نموده و با ستمگران در ستيز بودند. برخي انديشور ان مانند افلاطون مدينه فاضله را مطرح كردهاند كه به نظر ميرسد جامعة آرماني باشد.

از متون و آموزههاي ديني[ استفاده ميشود كه امام زمان (ع) بعد از ظهور، جامعه ي آرماني تشكيل ميدهد كه داراي شاخصههاي متعددي ا]ست كه به برخي اشاره ميشود:

1 ـ گسترش و حاكميت عدالت.

يكي از شاخصههاي مهم جامعه امام زمان (ع) حاكميت و گسترش عدالت است. در آموزههاي ديني عدالت از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ از اين رو در برخي از روايات آمده است: بِالْعدلِ قامتْ السموات والارض. قرآن يكي از اهداف پيامبران را بر قراري قسط و عدالت بيان نموده است. متأسفانه يكي از آسيب هايي كه شديداً جوامع را ـ در طول تاريخ ـ تهديد كرده، ستم هايي است كه بر انسانها روا داشته شده، امروزه نيز ظلم فضاي همه جوامع را فرا گرفته است. بعد از ظهور امام زمان (ع) عدالت گسترش يافته و اين مؤلفه در تمام ابعادش رعايت ميشود.

حاكميت عدالت بدان معنا است كه حكومت نسبت به مردم ظلم نميكند وثروتهاي عمومي بر اساس عدالت توزيع مي شود و قضاوتها بر اساس عدالت شكل ميگيرد و اين خواست همة انسانهاي حق گرا است. امام زمان(ع) با بر قراري عدالت، خواست انسانها را بر آورده ميكند. امام رضا (ع) فرمود: خداوند زمين را به دست قائم (ع) از هر ستمي پاك گرداند و از هر ستمي پاكيزه سازد… آن گاه كه خروج كند، ميزان عدل را ميان مردم نهد، و بدين گونه هيچ كس نتواند به ديگري ستمي كند. در برخي روايات آمده است: … يملاها عدلاً كما ملئتْ ظلماً وجوراً….

اين روايت دو پيام مهم دارد:

يكم: وضعيت جوامع بشري قبل از ظهور امام زمان كه جهان پر از ظلم است، زيرا واژه يملا حكايت از گسترش ستم دارد.

دوم: وضعيت جامعه ي بشري بعد از ظهور امام زمان (ع) را بيان ميكند كه پر از عدل است.

2 ـ بر قراري امنيت

يكي از نيازهاي مهم انسان امنيت است. البته امنيت در ابعاد مختلف مانند امنيت اخلاقي، امنيت اقتصادي، امنيت حقوقي و… ظهور ميكند.

يكي از ويژگيهاي جامعه آرماني امام زمان (ع) حاكميت امنيت در تمام ابعادش ميباشد. در روايتي از امام صادق (ع) در تفسير آية: وعد اللّه الذين آمنوا منكم… ليستخلفنهم في الارض… و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم امناً. ميفرمايد: نزلتْ في القائم و أصحابه. امام علي (ع) فرمود: چون قائم ما قيام كند، كنيهها از دلها بيرون رود، حتي حيوانات با هم سازگاري كنند. در آن روزگار، زن، با همة زيب و زيور خويش، از عراق در آيد و تا شام برود و از هيچ چيز نترسد.

3- حاكميت دين و ارزشها

يكي از ويژگيهاي جامعة امام زمان (ع) حاكميت همه جانبة دين و ارزشهاي اسلامي است قبل از ظهور امام زمان (ع) بدعتها ظهور نموده و عملاً قوانين الهي فراموش شده و تحريف ها به اوج ميرسد، از اين رو بعد از اجرا و حاكميت دين اسلام اين نگرش به وجود ميآيد كه امام زمان (ع) دين جديد به وجود آورده است. امام صادق (ع) فرمود: راه و روش او، چون پيامبر (ص) است، يعني هر چه پيش از او باشد و يران ميكند، چنان كه پيامبر(ص) جاهليت را ويران ساخت و اسلام را نو مينمايند. امام علي (ع) فرمود: و يحيي ميت الكتاب و السنّة؛ مهدي(ع) كتاب و سنت مُرده و از ميان رفته را زنده ميكند. در قرآن يكي از ويژگيهاي حكومت امام زمان (ع) حاكميت دين بيان شده است.

4 ـ حكومت مستضعفان و صالحان

يكي از شاخصههاي مهم جامعه امام زمان (ع) حكومت مستضعفان و صالحان است. صالحان و مستضعفان و طبقات محروم در جامعه ي امام زمان حكومت ميكنند. و اين آرمان و ايده همة انبياء بوده است. در آموزههاي قرآن نيز به حاكميت صالحان و طبقات محروم اشاره شده است: ما ميخواهيم به مستضعفان زمين نيكي كنيم، يعني: آنان را پيشوايان و وارثان زمين سازيم.

5 ـ رفاه عمومي

مدينة فاضله اسلامي، مدينه رفاه و آسايش همگاني است. رفاه و تنعم بدان سان كه نياز مندي در جامعه نميتوان يافت. پيامبر اسلام (ص) فرمود: در امت، مهدي قيام كند… و در زمان او، مردم به چنان نعمت و بر خورداري و رفاه دست يا بند كه در هيچ زماني دست نيافته باشد….

6 ـ رشد عقل و علم

دورة ظهور، دوران گسترش علم و دانايي است و جامعه ي امام زمان (ع) مدينه العلم است. با آمدن آن منجي حقيقي، همان گونه كه ستم جاي خود را به عدل و دادگري ميدهد، دانايي و فرزانگي بديل جهل و ناداني ميگردد و جهال از دانش آكنده ميشود. از سوي ديگر خرد و عقلانيت جهان را فرا ميگيرد. عقل گرايي و خرد و رزي از شاخصه هاي جامعه امام زمان است. البته گسترش علم در ابعاد گستردة آن مانند پيشرفت صنعت و فناوري(تكنولوژي) ظهور ميكند. پيشرفت و تكامل علم به اوج ميرسد. پيامبر اسلام (ص) فرمود: نهمين امام (از فرزندان امام حسين (ع)) قائم است كه خداوند به دست او سر زمين تاريك (زندگي) را نوراني و روشن ميكند، و از عدل آكنده ميكند پس از (دوران) ظلم، علم و دانايي را فرا گير ميسازد، پس از (دوران) جهل و ناداني.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=18485

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب