ټول زړه سواندي مومنين د نړۍ د مسلمانانو يووواى غوواړي او له شخړو او اختلافاتو څخه سر ټکووي. ځينوو پوه ده لاره کو ستر ګامونه ګاللي او عقیده لري، چ اوسمهال مسولمانا بايود باعظمته ژوند ولري؛ نو دده موخ د سر ته رسولو لپاره لومړى با يد د خپل پخواني عظمت د منځه تللو لاملونه وڅېوړي، چو يو له ده لاملونو څخه د نړۍ د مسلمانانو يوواى دى.
د يووالي معنى دا نه ده، چ د ډلو او وګړيو پوه مون کو ده هېڅ ډول فکري اختلاف نه وي. او موونب بايود پورده وسوسو ځا ککړ نه کړو، چ د اسلام د ديون د لارويوانو پوه مون کو. ټول فکري اختلافونه له منځه يوسو، چ دا کار نا شووى دى او زمونب ټول زحمتونه به توى شوي وي او ټاکل موخ ته به هوم و نه رسيبو او وضعه به لاپس کړکېچنه شي.
د يووالي معنى داده، چ په لومړي پړاو ک فکرونوه او نظرونوه په سمه توګه څرګند شي او هغه ټکي، چ مسولمانا پوره يووه خوله وي وپېژندل شي او د امکا تر حده، د لوريو په من کو تېروتن له منځه لاړه او له موهوموو اختلافواتو څخوه مخنيووى وشي.
په دويم پړاو ک په ګډو ټکيو ک یو له بل سره د زړه له کوومي نه او په اخلاص سره ګډ کار وشي او د اختلافي ټکيو پوه هکلوه ده دواړه لوره د يو بل د ګروهو درناوه وکړي او يو بل ده نه سپکوي.
ممکن يو عالم پر يو مطلب ګروهمن نه وي او کېداى شي هغه باطل وګڼي؛ خو کولاى شي پر همده مطلب ګوروهمن معوذور وګنوي او پوه ده توګوه د هغووى د عقيوده لوه سوپکاوۍ څخوه مخنيوى وکړي. که مونب ده دوو موضوع ګانو ته پاملرنه وکوړو؛ نو کولاى شو، چ خپل روستۍ موخ ته ورنبده شو، چ د مسلمانانو يووالی دى. دا ليکنه د همده نادوده د درملن لپاره راوړانده شوه، چ په لومړي پړاو ک د شيعه او سني په من ک ګډ ټکي، په دقيقه توګوه بيوا کوړي او پوه دويوم پوړاو کو اختلافي مسائل له نيمګړتياوو پرته روښانه کړي او هغه وخت به زړه سواندي مسلمانا پوه شي، چ اوسنۍ تربګنوۍ او شوخړه ټوول بو بنسوټه او دروو وه او ړورړه يو موذهب نوه؛ بلکو ناپوهي او د پرديو خاينانه لاسوهنه ده. دده ليکن څېړونکى له خداى څخه غوواړي، چو ده مووخ توه پوه رسوېدو کو يو لاسوونيوى وکووړي او دا ليکنووه ده د مسوولمانانو د يووووالي وزلووه وګرځوي.
بايد ووايو، چ دا ليکنه تر اوسه دره ځل د کتاب پوه بڼوه پوه دري ژبه چاپ شوه او يو ځل پور ١٣٧٢ل پوه هېوواد ورځپوا ک هم خپره شوه ده. او موونب د ځينوو پوه غوښوتنه اود اوسونيو نازکو شرايطو په پام ک نيوو سره دادى د هغه پښتو ژ بواړه درنوو مينوالو ته وړانده کوو

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=8341

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *