په بشي تاريخ کې، د اسلام د پېغمبر وګړړ بړې سړارې وه؛ هغړه وګړ ، چې د ځلاند لمر په څېر د انسانيت په اسمان کړې ځلېړده او اخلاقي ارزښتونو او انساني کمالاتو ته يې ساه ورکوله. داسې ځانګړنې يې درلودې، چې یو قلړم، ليکړوال او ويانړد يړې نشيړ تعريفولاى او که څومره يړې هړم د اخلاقړو او وګړړې پړه هکلړه خبرې وشي، حق به یې نه وي ادا شوى
د اسلام ستر پېغمبر د دروند خوى او سترې دبدبې خاوند و، پړه زړونو کې يې ځاى درلود، پر خلکو خورا ګړران و، څېړره يړې د څوارلسمې سپوږمۍ په څېر ځلېده، په اخلاق او مړانيزې ښړکلا او پاکۍ پسوللی و. چې يوازې به و، په فکر کې به و او چړې پړه خلکو کې و، تندى يې ورين او موسکا يې پر شونډو وه

رفتار نبوی به روش و نوع رفتار پیامبر اسلام(ص) در جنبه‌های مختلف زندگی گفته می‌شود. قرآن، پیامبر را به عنوان سرمشق نیکو معرفی می‌کند و از این رو مسلمانان، شناخت جنبه‌های گوناگون زندگی پیامبر(ص) را مورد توجه قرار داده‌اند. روش تبلیغی پیامبر(ص) با بشارت و انذار همراه بود و اعتقادی به اجبار دیگران به پذیرفتن دین اسلام نداشت. رسول خدا(ص) در مدینه نظم اجتماعی و اداری جدیدی را پدید آورد که بر اساس اصول اسلام پایه‌ریزی شده بود. در مورد جنگ‌های پیامبر(ص) نیز گفته می‌شود که مجموعه‌ای از ارزش‌های انسانی در شرایط جنگی توسط پیامبر(ص) رعایت شده است.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=8303