آصف رحیمی

هلا! ز سوره نور آیۀ سحر خوانید

«آصف رحیمی» از جمله شاعران افغان فارسی سرایی است که با درک ضرورت وحدت بین شیعه و سنی در جملاتی زیبا به بیان آن به