دانلود کتاب «پېغمبري خويونه»

په بشي تاريخ کې، د اسلام د پېغمبر وګړړ بړې سړارې وه؛ هغړه وګړ ، چې د ځلاند لمر په څېر د انسانيت په اسمان